Overslaan en naar de inhoud gaan
Zoek

 

‘Maak kans op 120 bokalen Vandemoortele® mayonaise voor je bedrijf’

Gelieve dit Wedstrijdreglement en de Privacyverklaring zorgvuldig te lezen.

Het loutere deelnemen aan deze wedstrijd houdt de aanvaarding van het huidig Wedstrijdreglement en van de Privacyverklaring in zonder enig voorbehoud of beperking, evenals van elke beslissing die de Organisator (zoals verder gedefinieerd) zou moeten treffen, en geen enkele betwisting zal hierover in aanmerking worden genomen. Elke klacht in verband met de huidige wedstrijd moet schriftelijk worden verzonden naar de vennootschapszetel van de Organisator (zoals vermeld hieronder) en dit uiterlijk binnen de zeven werkdagen na afloop van de wedstrijd. In geen enkel geval zullen klachten verbaal of telefonisch behandeld worden. Dit wedstrijdreglement is onderworpen aan het Belgisch recht.

Dit Wedstrijdreglement is van toepassing op de wedstrijd die wordt georganiseerd door Vandemoortele Lipids NV, gevestigd te 9000 Gent, Ottergemsesteenweg-Zuid 816, 9000 Gent, met ondernemingsnummer 0414.062.415 (RPR Gent) in samenwerking met ONLY HUMANS, met maatschappelijke zetel te Borstbeeksebrug, 28, bus 6, Gebouw 5, Verdieping +6 (verder genoemd de “Verwerker”),  (samen verder genoemd de “ORGANISATOR”).  

Dit Wedstrijdreglement bevat de modaliteiten en deelnemingsvoorwaarden van toepassing op de WEDSTRIJD. Deelname aan de WEDSTRIJD impliceert de onvoorwaardelijke aanvaarding van dit Wedstrijdreglement, alsook de Privacyverklaring. Elke deelnemer wordt derhalve geacht de inhoud van dit reglement te hebben gelezen, begrepen en zonder enige beperking te hebben aanvaard.

De wedstrijd is zonder aankoopverplichting en loopt van 11 oktober 2019 t.e.m. 30 november 2019 via de Facebook® pagina van Vandemoortele België, uitsluitend op het grondgebied van het Koninkrijk België.

Artikel 1        Algemeen

 1. Elke in het koninkrijk België woonachtige natuurlijke persoon die minstens 18 jaar is, is gerechtigd aan deze wedstrijd deel te nemen.
 2. Indien je jonger bent dan 18 jaar, dien je toestemming te hebben van je wettelijke vertegenwoordiger om mee te kunnen doen aan de wedstrijd.
 3. Medewerkers en personeel van de Organisator en door de Organisator ingeschakelde derde(n) (vb. reclamebureaus, promotieagentschappen, enz.) zijn uitgesloten van deelname.
 4. Alle personen die in georganiseerd verband deelnemen, of in het kader van enige juridische of feitelijke vereniging, of op enige andere wijze samenwerken met het oog op verhoging van winstkansen of die door de Organisator van fraude verdacht worden zijn uitgesloten van deelname.
 5. Deelnemers moeten op elk moment in staat zijn om een bewijs van hun identiteit voor te leggen opdat de Organisator mogelijke misbruiken kan controleren en indien nodig kan sanctioneren.
 6. Dit Wedstrijdreglement bevat de modaliteiten en deelnemingsvoorwaarden van toepassing op de WEDSTRIJD. Deelname aan de WEDSTRIJD impliceert de onvoorwaardelijke aanvaarding van dit Wedstrijdreglement, alsook van de Privacyverklaring. Elke deelnemer wordt derhalve geacht de inhoud van dit Wedstrijdreglement en de Privacyverklaring te hebben gelezen, begrepen en zonder enige beperking te hebben aanvaard.
 7. Bedrijven met minder dan 10 werknemers en meer dan 1000 werknemers worden van deze wedstrijd uitgesloten. Slechts één vestiging per bedrijf kan winnaar zijn van de wedstrijd.

Artikel 2        Persoonsgegevens

Om deel te nemen aan de wedstrijd kan gevraagd worden om bepaalde persoonsgegevens (bijvoorbeeld je naam, adres, enz.) mede te delen (online door te sturen).

De persoonsgegevens die je verstrekt aan de Organisator worden gebruikt conform onze Privacyverklaring, in bijlage bij dit Wedstrijdreglement (“Privacyverklaring - Wedstrijd “120 jaar Vandemoortele 2019” ‘Maak kans op 120 bokalen Vandemoortele® mayonaise voor je bedrijf’). De verzameling van de persoonsgegevens vallen onder de toepassing van de privacywetgeving van Facebook.

Artikel 3        Hoe en wanneer kan je deelnemen?

 1. Deze wedstrijd loopt voor de periode van van 11 oktober 2019 t.e.m. 30 november 2019. Gedurende 8 weken lang wordt er elke week een nieuwe winnaar gekozen.
 2. WEDSTRIJD via Facebook met doorverwijzing naar de Vandemoortele website www.vandemoortele.be :
 • Om geldig aan deze wedstrijd deel te nemen moet de deelnemer:
 1. akkoord gaan met het Wedstrijdreglement en de Privacyverklaring;
 2. De deelnemer moet een originele foto nemen met zijn/haar collega’s, waarvan de som van de leeftijd 120 jaar is, op de Facebookpagina delen van Vandemoortele België. Op deze foto worden de individuele leeftijden aangeduid en wordt de Facebook® pagina van Vandemoortele België ook getagd.
 3. De deelnemer moet zijn/haar uitdrukkelijke toestemming geven voor de verwerking door de Organisator van zijn/haar persoonsgegevens in het kader van de WEDSTRIJD zoals beschreven in het Wedstrijdreglement en de Privacyverklaring.
 4. De winnaars worden zowel op Facebook wekelijks bekend gemaakt. De winnaars worden gecontacteerd via privébericht op Facebook. De levering wordt gedaan op het adres dat gedeeld werd. De Organisator behoudt zich het recht om zelf een jury aan te stellen die de winnaars uitkiest. De winnaar wordt door de jury verkozen aan de hand van de meest originele inzendingen.

De deelname aan de wedstrijd is gratis en verplicht de deelnemer in geen geval tot het aankopen van welk product of welke dienst dan ook. Elk bedrijf kan tijdens de ganse duur van de wedstrijd éénmalig deelnemen.

De Organisator behoudt zich het recht voor om voor enig welke reden dan ook deelnames die zij frauduleus acht te verwerpen of te beperken tot één enkele geldige deelname zonder zich hiervoor te moeten rechtvaardigen en zonder mogelijkheid tot beroep voor de uitgesloten deelnemer.

Artikel 4        Aanwijzing van de winnaar

Er zijn 3 winnaars per week gedurende 8 weken die 120 bokalen Vandemoortele® mayonaise met ei 400ml, zonder suiker en zonder additieven voor het bedrijf kunnen winnen.

 1. De Organisator zal de winnaars via Facebook op de hoogte brengen. Wekelijks op maandag worden de winnaars bekendgemaakt en gecontacteerd. De prijs zal op het postadres bezorgd worden dat gedeeld werd door de winnaar. De verdere afhandeling van de bedeling naar de medewerkers valt ten laste van de winnaar.
 2. Als de meegedeelde persoonlijke gegevens van een winnaar niet correct blijken te zijn, en als een winnaar niet reageert op de contactopname vanuit de Organisator, ondanks het feit dat de Organisator het mogelijke heeft gedaan om een winnaar te bereiken, dan kan de Organisator daarvoor niet aansprakelijk worden gesteld.
 3. Wanneer de winnaar niet antwoordt binnen de 7 dagen die volgen op zijn overwinning, kan de organisator beslissen een andere winnaar aan te duiden.
 4. Geen enkele informatie zal verschaft worden over deze wedstrijd, met uitzondering van de informatie betreffende deze winnaars. Er zal bijgevolg op geen enkele brief, telefonische oproep of e-mail betreffende deze wedstrijd geantwoord worden. Alle nuttige informatie over de wedstrijd is terug te vinden in dit reglement. 
 5. Over dit Wedstrijdreglement en de uitslag van de wedstijd wordt niet gecorrespondeerd.

Artikel 5        Prijzen

De prijs bestaat uit 120 bokalen Vandemoortele® mayonaise met ei 400ml, zonder suiker en zonder additieven voor het winnende bedrijf.

 1. De prijs wordt op het afgesproken bedrijfsadres geleverd, in overeenkomst met de winnaar, maximaal 30 dagen na de bekendmaking van de winnaar.
 2. Alle prijzen zijn persoonsgebonden en dus niet overdraagbaar en zijn niet vervangbaar, omruilbaar of inwisselbaar voor geld.
 3. Bij weigering of andere reden van niet-uitreiking van een prijs, vervalt deze aan de Organisator.

Artikel 6        Aansprakelijkheid en vrijwaring

 1. Als deelnemer erken je dat deelname aan de wedstrijd geheel voor eigen risico is. Geen enkele schadevergoeding zal van de Organisator kunnen bekomen worden.
 2. In geen geval kan de Organisator verantwoordelijk worden gehouden voor enige schade die op enige andere wijze verband houdt met deze wedstrijd.
 3. In geen geval kan de Organisator verantwoordelijk worden gehouden voor ongevallen, kosten, directe of indirecte schade die kan voortkomen uit de deelname van huidige wedstrijd en/of de prijzenattributie.
 4. De Organisator is niet aansprakelijk voor enige schade, direct en/of indirect, die op enige andere wijze verband houdt met deze wedstrijd, waaronder mede begrepen - doch niet beperkt tot -:
 • de door haar, uitgekeerde prijzen;
 • het wijzigen, onderbreken of beëindigen van de wedstrijd en/of het wijzigen van de prijzen;
 • het onrechtmatig gebruik van de systemen van de Organisator door een derde.

Artikel 7        Auteursrechten en medewerking

Indien je de winnaar van een prijs in het kader van deze wedstrijd bent, geef je de Organisator hierbij uitdrukkelijk toestemming om jouw naam en/of beeldmateriaal waarop je bent afgebeeld (van bijvoorbeeld de prijsuitreiking) te gebruiken voor welke uitingen dan ook die verband houden met deze wedstrijd, zonder recht op compensatie.

Artikel 8        Rechten Organisator

 1. De Organisator behoudt zich het recht voor te allen tijde jouw deelname aan de wedstrijd te beëindigen indien je op enige wijze in strijd handelt met deze voorwaarden of enige wettelijke toepasselijke bepaling, zonder dit vooraf aan je te melden, zonder opgave van reden, naar eigen inzicht en zonder dat de Organisator hiervoor aansprakelijk kan worden gehouden.
 2. De Organisator behoudt zich tevens het recht voor om de wedstrijd, naar eigen goeddunken en zonder voorafgaande kennisgeving, te beëindigen, te onderbreken of te wijzigen en/of de prijzen van de wedstrijd te wijzigen indien de omstandigheden dit vereisen, zonder dat de Organisator hiervoor aansprakelijk zal zijn.
 3. Het is niet mogelijk voor de Organisator om vooraf alle Facebookposts te screenen. Indien een derde zich beroept op de onrechtmatigheid van jouw deelname, behoudt de Organisator zich het recht voor om jouw naam en adres, indien zij deze ter beschikking heeft, aan deze derde door te geven.

Artikel 9        Contact

Als je vragen of opmerkingen hebt over deze wedstrijd, neem dan contact op met ons via het contactformulier op de website www.vandemoortele.be of per brief op het volgende adres:

Vandemoortele Lipids NV

Sales & Marketing BELUX

WEDSTRIJD 120 jaar Vandemoortele 2019 ‘Maak kans op 120 bokalen Vandemoortele® mayonaise voor je bedrijf’

Belux Sales & Marketing departement

Ottergemsesteenweg-Zuid 816

B – 9000 Gent

Artikel 10      Diversen

 1. Dit Wedstrijdreglement kan te allen tijde door de Organisator aangepast worden. De Organisator adviseert daarom het Wedstrijdreglement regelmatig te raadplegen.
 2. Op deze wedstrijd zijn het Wedstrijdreglement en de Privacyverklaring van toepassing.
 3. Deelname aan deze wedstrijd impliceert de aanvaarding van alle bepalingen van dit Wedstrijdreglement, hierbij inbegrepen eventuele latere wijzigingen die noodzakelijk zijn, bijvoorbeeld in geval van overmacht. Op dit Wedstrijdreglement is het Belgisch recht van toepassing. Alle eventuele geschillen die hieruit voortvloeien of anderszins verband houden met de wedstrijd of de website vallen onder de exclusieve bevoegdheid van de bevoegde hoven en rechtbanken van Gent.
 4. Het Wedstrijdreglement kan per brief (post) aangevraagd worden op het volgende adres: Vandemoortele Lipids N.V., ter attentie van Pieter Naessens, consumentendienst, p/a Belux Sales & Marketing departement, Ottergemsesteenweg-Zuid 816, 9000 Gent, of via het contactformulier op de website www.vandemoortele.be .

Opgemaakt te Gent, op 7/10/2019