Overslaan en naar de inhoud gaan
Zoek

 

‘Maak kans op Vandemoortele® mayonaise voor het ganse bedrijf’

De WEDSTRIJD 120 jaar Vandemoortele 2019 ‘Maak kans op Vandemoortele® mayonaise voor het ganse bedrijf’ (verder genoemd de “WEDSTRIJD”) wordt georganiseerd door VANDEMOORTELE LIPIDS  NV met maatschappelijke zetel te Ottergemsesteenweg-Zuid 816, 9000 Gent, België, ondernemingsnummer 0414.062.415 (RPR Gent) en met Belux Sales & Marketing departement te 9000 Gent, Ottergemsesteenweg-Zuid 816; in samenwerking met ONLY HUMANS, met maatschappelijke zetel te Borstbeeksebrug, 28, bus 6, Gebouw 5, Verdieping +6 (verder genoemd de “Verwerker”), (samen verder genoemd de “ORGANISATOR”).

Alle persoonsgegevens die de ORGANISATOR verkrijgt in het kader van de WEDSTRIJD zullen worden opgeslagen in een of meer bestanden van de ORGANISATOR met inachtneming van de in België geldende wetgeving (de Algemene Verordening Gegevensbescherming 2016/679/EU betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens, hierna genoemd “AVG”) en met ingang van 5 september 2018, de Wet 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens, (hierna genoemd de Belgische Gegevensbeschermingswet van of “Uitvoeringswet AVG”).

De persoonsgegevens worden verwerkt om de deelnemers efficiënt te kunnen informeren over het verloop van de WEDSTRIJD. Elke deelnemer heeft, in overeenstemming met de AVG en de Uitvoeringswet AVG, het recht op informatie, inzage, toegang, verbetering, het recht op verzet, het recht om vergeten te worden, het recht op overdraagbaarheid van gegevens en het recht om zich te verzetten tegen profilering en automatische verwerking.

1.        WEDSTRIJD

De ORGANISATOR biedt natuurlijke personen de gelegenheid om via een onlinewedstrijd deel te nemen aan de WEDSTRIJD 120 jaar Vandemoortele 2019 ‘Maak kans op Vandemoortele® mayonaise voor het ganse bedrijf”.

Om geldig deel te nemen moet de deelnemer  een foto posten op de Facebookpagina van Vandemoortele België. Wekelijks zullen de winnaars bekend gemaakt worden. Ze zullen gecontacteerd worden via privébericht op Facebook met het Vandemoortele België account.

Wanneer een natuurlijke persoon zijn/haar gegevens doorgeeft via privébericht op Facebook aan het Vandemoortele België account, verzamelt en verwerkt de ORGANISATOR de persoonsgegevens van de deelnemers alleen voor de uitvoering van de WEDSTRIJD.

De ORGANISATOR stelt alles in het werk om uw privacy te beschermen en ervoor te zorgen dat u uw persoonsgegevens kunt toevertrouwen aan de ORGANISATOR.

Deze Privacyverklaring is bedoeld om deelnemers aan de WEDSTRIJD te informeren over de verwerking van hun persoonsgegevens.

Via het deelnameformulier op de website zal u gevraagd worden om uw toestemming te geven zodat ORGANISATOR uw persoonsgegevens kan verwerken in het kader van de WEDSTRIJD zoals beschreven in het Wedstrijdreglement. Het is daarom belangrijk dat u de tijd neemt om deze Privacyverklaring zorgvuldig te lezen. U heeft het recht om uw toestemming te allen tijde in te trekken. Mocht u nog vragen hebben over deze Privacyverklaring, dan kunt u contact met ons opnemen via privébericht naar de Vandemoortele België Facebookpagina, het contactformulier op de website www.vandemoortele.be  of ons een brief sturen naar onderstaand adres:

Vandemoortele Lipids NV

Wedstrijd 120 jaar Vandemoortele 2019 ‘Maak kans op Vandemoortele® mayonaise voor het ganse bedrijf’

Belux Sales & Marketing departement

Ottergemsesteenweg- Zuid 816

B – 9000 Gent

2.        Gegevens van de deelnemer van de WEDSTRIJD

De ORGANISATOR verzamelt en verwerkt de persoonsgegevens die de deelnemer verstrekt via het deelnameformulier op de Vandemoortele website, ook gelinkt aan een wedstrijdbericht op Facebook. De persoonsgegevens die de ORGANISATOR verzamelt en verwerkt omvatten maar zijn niet beperkt tot: voornaam, familienaam, e-mailadres, telefoonnummer, andere deelnemingsvoorwaarden, enz. De aanvullende bedrijfsgegevens: naam, straat, nummer, postcode, aantal werknemers, de leeftijd van afgebeelde werknemers en e-mailadres . De ORGANISATOR verzamelt of verwerkt geen gevoelige gegevens over de deelnemers (bijv. geen gegevens waaruit zijn/haar ras of etnische afkomst, politieke meningen, religieuze of filosofische overtuigingen, gegevens over het lidmaatschap van een vakbond, gegevens over gezondheid of seksuele geaardheid blijken). Deelnemers worden daarom gevraagd om dergelijke gegevens niet in het privébericht naar de Facebookpagina van de ORGANISATOR te vermelden. Als er toch GEVOELIGE GEGEVENS aan de ORGANISATOR worden verstrekt, stemt de deelnemer er uitdrukkelijk mee in dat de ORGANISATOR deze gegevens verwerkt in overeenstemming met de voorwaarden van deze Privacyverklaring en houdt de ORGANISATOR zich het recht voor om zulke gevoelige gegevens te vernietigen.

3.        Gebruik van de persoonsgegevens van de deelnemer

De persoonsgegevens die deelnemers aan de WEDSTRIJD aan de ORGANISATOR verstrekken, worden enkel door de ORGANISATOR gebruikt om een verantwoord, rechtmatig en efficiënt verloop van de WEDSTRIJD te kunnen garanderen. De ORGANISATOR verwerkt de persoonsgegevens uitsluitend voor de WEDSTRIJD.

De deelnemer wordt ervan in kennis gesteld dat de “verantwoordelijke voor de verwerking”, zoals omschreven in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), de persoonsgegevens zal doorgeven aan de aangestelde “verwerker” die in naam en voor rekening van de “verantwoordelijke voor de verwerking” verwerkingen uitvoert in het kader van de WEDSTRIJD.

Deelnemers stemmen ermee in dat de persoonsgegevens die ze hebben verstrekt worden overgedragen door de “verantwoordelijke voor de verwerking” aan de “verwerker” voor de verwerking van de persoonsgegevens in het kader van de WEDSTRIJD.

4.        Toestemming

Door deze Privacyverklaring te aanvaarden, geven de deelnemers hun uitdrukkelijke toestemming dat ORGANISATOR de persoonsgegevens die ze hebben verstrekt, verwerkt in overeenstemming met de voorwaarden van deze Privacyverklaring en voor het rechtmatig doel van de WEDSTRIJD.

De deelnemers hebben het recht om op elk moment hun toestemming in te trekken. Ze kunnen dit doen door contact op de nemen via privébericht naar de Facebookpagina van Vandemoortele België, met de vraag om hun gegevens te wissen.

Door het versturen van een privébericht via Facebook, gaat de deelnemer ermee akkoord dat zijn/haar persoonsgegevens gebruikt worden door de ORGANISATOR voor de WEDSTRIJD. Op de wedstrijdpagina van de wedstrijd wordt een link naar het Wedstrijdreglement en de Privacyverklaring gedeeld.

Door het aankruisen van volgende lege “tick boxen” op het deelnameformulier:

“П Door deelname aan de Wedstrijd ga ik akkoord met het Wedstrijdreglement en de Privacyverklaring”

“П Door deelname aan de wedstrijd geef ik mijn uitdrukkelijke toestemming aan de ORGANISATOR voor de verwerking van mijn persoonsgegevens zoals beschreven in het Wedstrijdreglement”;

gaat de deelnemer ermee akkoord dat zijn/haar persoonsgegevens gebruikt worden door de ORGANISATOR voor de WEDSTRIJD.

Door het aankruisen van volgende lege “tick box” op het deelnameformulier:

“П ik wens informatie te ontvangen per e-mail omtrent acties, producten en aanbiedingen van Vandemoortele Lipids NV”

gaat de deelnemer ermee akkoord dat zijn/haar persoonsgegevens gebruikt worden door de ORGANISATOR om verder op de hoogte gehouden te worden van acties, producten en aanbiedingen van ORGANISATOR.

5.        Verwerking van de persoonsgegevens van de deelnemer

Tenzij anders uitdrukkelijk overeengekomen, hebben enkel de ORGANISATOR en betrokken werknemers van de ORGANISATOR toegang tot de persoonsgegevens van de deelnemer:

Als de deelnemer een privébericht verstuurt via Facebook worden zijn/haar persoonsgegevens opgenomen in het gegevensbestand dat toegankelijk is voor ORGANISATOR (d.w.z. binnen de Europese Economische Ruimte).

ORGANISATOR zorgt voor passende veiligheidsmaatregelen bij de overdracht en de verwerking van persoonsgegevens van deelnemer aan de Verwerker om ongeoorloofde publicatie van of toegang tot de overgedragen gegevens te voorkomen.

ORGANISATOR mag bepaalde gegevens van de deelnemers doorgeven aan derden voor de in deze Privacyverklaring beschreven doeleinden. Deze partijen werden als “verwerker”  door de ORGANISATOR aangeduid en leveren er diensten aan (bijv. reclame-agentschap). In dit beperkte geval krijgt de geselecteerde “verwerker” toegang tot de persoonsgegevens van de deelnemers. Voordat informatie wordt verstrekt aan de “verwerkers”, zorgt ORGANISATOR ervoor dat alle ”verwerkers” gebonden zijn aan strikte veiligheidsnormen en vertrouwelijkheidsverplichtingen om ongeoorloofde publicatie van of toegang tot de overgedragen gegevens te voorkomen.

6.        Opslag van de persoonsgegevens van de deelnemers

ORGANISATOR slaat de gegevens van de deelnemer op die in het kader van de WEDSTRIJD worden verkregen.

Na afloop van de WEDSTRIJD - en onverminderd de plaatselijke wetgeving - bewaart ORGANISATOR de gegevens van de deelnemer voor een maximale periode zoals voorzien in de toepasselijke wetgeving. Na het verstrijken van de wettelijke bewaarperiode worden de gegevens van de deelnemer volledig verwijderd uit het systeem van ORGANISATOR.

7.        Rechten van de deelnemer

De deelnemer heeft het recht op inzage en correctie van de persoonsgegevens die ORGANISATOR kan verwerken, door contact op te nemen via het contactformulier op de website www.vandemoortele.be of per brief naar het onder punt 1 hierboven vermelde adres. Als de deelnemer niet langer geïnteresseerd is om deel te nemen aan de WEDSTRIJD van de ORGANISATOR, heeft hij/zij te allen tijde het recht om zijn/haar toestemming voor de verwerking in te trekken en zijn/haar persoonsgegevens te laten verwijderen. Hierdoor worden alle gegevens van de deelnemer permanent verwijderd uit alle bestanden die ORGANISATOR gebruikt om zijn/haar persoonsgegevens op te slaan.

De deelnemer heeft het recht om van de ORGANISATOR de beperking van de verwerking te verkrijgen wanneer (i) hij/zij de juistheid van de persoonsgegevens betwist, (ii) de verwerking onwettig blijkt, maar de deelnemer niet wil dat de persoonsgegevens volledig worden verwijderd of (iii) ORGANISATOR de persoonsgegevens niet langer nodig heeft, maar ze relevant zijn voor de deelnemer in het kader van een rechtsvordering (iv) de deelnemer bezwaar heeft gemaakt tegen de verwerking, in afwachting van de verantwoording van ORGANISATOR.

De deelnemer heeft het recht om gegevens overdraagbaar te maken overeenkomstig artikel 20 van de AVG en de Uitvoeringswet AVG.

Als de deelnemer een vraag wenst te stellen over de manier waarop zijn/haar persoonsgegevens door ORGANISATOR worden verwerkt, of indien hij/zij een klachtenprocedure wenst op te starten, kan hij/zij dit doen door contact op te nemen via het contactformulier op de website www.vandemoortele.be of per brief naar het onder punt 1 hierboven vermelde adres. Ook kan hij/zij een klacht indienen over de verwerking van zijn/haar persoonsgegevens bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit voor gegevensbescherming op het volgende adres:

BELGIE: Gegevensbeschermingsautoriteit

Drukpersstraat 35,

B- 1000 Brussel

e-mail: “contact@apd-gba.be

(www.dataprotectionauthority.be).

8.        Veiligheidsmaatregelen

ORGANISATOR gebruikt verschillende passende beveiligingstechnologieën en -procedures om de vertrouwelijkheid van de persoonsgegevens van de deelnemer te waarborgen en ze te beschermen tegen ongeoorloofde toegang, onjuist gebruik, wijzigingen, onwettige of onbedoelde vernietiging en verlies. Alleen het WEDSTRIJD–team van de ORGANISATOR (“verantwoordelijke voor de verwerking” en de “verwerker(s)”) krijgen toegang tot de persoonsgegevens van de deelnemer. Deze personen zijn verplicht om de privacy en vertrouwelijkheid van de gegevens te respecteren.

9.        Contact

Mocht u nog vragen hebben over de gegevens die u hebt ingediend, neem dan contact met ons op per brief naar VANDEMOORTELE LIPIDS NV, t.a.v. Wedstrijd 120 jaar Vandemoortele 2019 ‘Maak kans op Vandemoortele® mayonaise voor het ganse bedrijf’ , Ottergemsesteenweg-Zuid 816, 9000 Gent, België; via de Facebookpagina van Vandemoortele België of het invullen van het contactformulier op www.vandemoortele.be.

Elke deelnemer kan de rechten, zoals vermeld onder punt 7, uitoefenen door de verzending van zijn/haar verzoek met een kopie van de identiteitskaart per brief te sturen naar het onder punt 1 hierboven vermelde adres van de ORGANISATOR. Elke deelnemer kan zich via dezelfde kanalen ook verzetten tegen het gebruik van zijn of haar persoonsgegevens voor marketing doeleinden en/of de doorgave ervan aan derden.

10.        Toepasselijk recht en rechterlijke bevoegdheid

De Privacyverklaring van ORGANISATOR in het kader van de WEDSTRIJD zijn onderworpen aan het Belgische recht. De bevoegde rechtbank van Gent heeft de exclusieve bevoegdheid om kennis te nemen van alle geschillen die eventueel voortvloeien uit deze Privacyverklaring van ORGANISATOR en die niet in der minne kunnen worden geregeld.

Opgemaakt te Gent, op 29/08/2019.