Zoek

Wettelijke informatie

U wordt geacht aandachtig kennis te nemen van onderstaande informatie. Deze informatie heeft betrekking op Uw gebruik van deze website (hierna genoemd “Vandemoortele Lipids nv website”) en van de informatie en beelden die erop terug te vinden zijn.

De informatie en de beelden op de Vandemoortele Lipids nv website, worden ter beschikking gesteld door Vandemoortele Lipids nv, Ottergemsesteenweg Zuid 816 te 9000 Gent, een vennootschap deel uitmakend van de Vandemoortele Groep, hierna genoemd “Vandemoortele”, overeenkomstig de hieronder aangegeven voorwaarden en richtlijnen.

Enkel en alleen door het gebruik van de Vandemoortele Lipids nv website, aanvaardt U deze voorwaarden en richtlijnen, alsook alle wettelijke beperkingen die betrekking hebben op het gebruik van de Vandemoortele Lipids nv website

1. INFORMATIE MET BETREKKING TOT DE BESCHERMING VAN DE PERSOONLIJKE LEVENSSFEER.

Door de Vandemoortele website te bezoeken kunt u persoonlijke gegevens zoals uw naam, e-mailadres, contactgegevens, enz. ter beschikking stellen aan Vandemoortele of één van de met haar verbonden vennootschappen.

Bij Vandemoortele, Europees leider in de productie en verkoop van voedingsproducten, is de vertrouwelijkheid en de bescherming van persoonsgegevens gewaarborgd in overeenstemming met alle toepasselijke wettelijke en reglementaire bepalingen.

Wij nodigen u uit om de tijd te nemen om de Vandemoortele Group Privacy & Personal Data Protection Policy te lezen, die uitlegt hoe en waarom wij persoonlijke gegevens verzamelen, welke persoonlijke gegevens wij verwerken, hoe wij persoonlijke gegevens beschermen, hoe lang wij deze bewaren, wat uw rechten zijn en hoe u contact met ons kunt opnemen.

Uw privacy is belangrijk voor ons.

2. COPYRIGHT

De volledige inhoud van de Vandemoortele Lipids nv website daarin begrepen het design van de website, teksten, lay-out, tekeningen, foto's, films, grafische voorstellingen en alle andere elementen van deze webpagina's alsook de selectie en de schikking ervan, zijn exclusief eigendom van Vandemoortele Lipids nv en vallen onder het Vandemoortele Lipids nv copyright of werden op de Vandemoortele Lipids nv website opgenomen met toestemming van de betrokken eigenaar, alle rechten voorbehouden.

Het is toegelaten om delen van de Vandemoortele Lipids nv website elektronisch of in hardcopy te kopiëren met het oog op het nakomen van specifieke regelingen in het kader van een overeenkomst met Vandemoortele Lipids nv en op voorwaarde dat geen copyright of andere vermeldingen van eigendom worden verwijderd.

Elk ander gebruik van de Vandemoortele Lipids nv website, inclusief het reproduceren, aanpassen, wijzigen, vertalen, verdelen en herpubliceren alsook het leggen van links naar de Vandemoortele Lipids nv website voor persoonlijke, openbare of commerciële doeleinden, andere dan deze hierboven vermeld, zijn verboden behoudens de expliciete geschreven toelating van Vandemoortele Lipids nv.

Het downloaden of op een andere wijze kopiëren van de gegevens of beelden op de Vandemoortele Lipids nv website brengt op geen enkele wijze een overdracht van rechten op om het even welke software of ander materiaal met zich.

Elke inbreuk zal gerechtelijk worden vervolgd.

3. MERKEN

Op de Vandemoortele Lipids nv website zal U verschillende tekens die vatbaar zijn voor grafische voorstelling ontmoeten met name woorden (inclusief namen van personen), tekeningen, letters, cijfers, vormen van waren of verpakkingen, foto's, beelden, logo's, handelsbenamingen enzovoort.

Elk van deze tekens zijn als merk geregistreerd op naam van Vandemoortele nv, Vamix nv, Vandemoortele Izegem nv, ALPRO Comm.VA en / of op naam van een andere met Vandemoortele nv verbonden vennootschap en dit zowel binnen als buiten het grondgebied van de Europese Unie.

Alle headers van pagina's, specifieke beeldstellingen en iconen, zijn dienstmerken, warenmerken, tekeningen of modellen van Vandemoortele Lipids nv.

Alle andere merken, productbenamingen en vennootschapsbenamingen of logo's, opgenomen op de Vandemoortele Lipids nv website zijn de exclusieve eigendom van hun respectieve eigenaars.

4. COOKIES

Waarom gebruiken we cookies?

De cookies op Vandemoortele Lipids nv website dienen ertoe om het gebruik van deze website te vergemakkelijken door uw instellingen en voorkeuren te onthouden. Daarnaast zetten we ook cookies in om beter te begrijpen hoe bezoekers de Vandemoortele Lipids nv website gebruiken.

Hoe kan ik mijn cookie-instellingen beheren?

De meeste internetbrowsers accepteren cookies automatisch. U kunt uw cookie-instellingen echter op elk moment wijzigen (bijvoorbeeld zodat u gewaarschuwd wordt wanneer er cookies worden verstuurd naar uw website) via uw internetbrowser.

Indien u bepaalde cookies evenwel uitschakelt, kan dit het functioneren van de Vandemoortele Lipids nv website beïnvloeden. Tot slot moet u er voor zorgen dat elke internetbrowser die u gebruikt (niet alleen op uw computer, maar eventueel ook smartphone, tablet, etc.) wordt aangepast aan uw cookie-voorkeuren.

5. DISCLAIMER

Vandemoortele Lipids nv stelt de Vandemoortele Lipids nv website ter beschikking zoals hij is en Vandemoortele Lipids nv doet hiermee geen enkele expliciete of impliciete erkenning of geeft geen enkele waarborg van welke aard ook met betrekking tot de Vandemoortele Lipids nv website of haar inhoud.

In het bijzonder doet Vandemoortele Lipids nv hiermee geen enkele expliciete of impliciete erkenning of geeft geen enkele waarborg van welke aard ook :

  • dat de informatie op de Vandemoortele Lipids nv website verhandelbaar is of zou zijn of voor een bepaald doel geschikt zou zijn
  • dat de informatie op de Vandemoortele Lipids nv website accuraat, volledig of actueel is
  • dat U de Vandemoortele Lipids nv website zal kunnen gebruiken of dat deze permanent beschikbaar zou zijn in zijn huidige of toekomstige vorm
  • dat de op de Vandemoortele Lipids nv website toegankelijke software of om het even welk ander materiaal vrij zal zijn van virussen of gebreken of compatibel is of zal zijn met uw hardware

Het behoort tot Uw eigen verantwoordelijkheid om :

  • anti-virus software te gebruiken of om het even welke software of ander materiaal van de Vandemoortele Lipids nv website te downloaden en ervoor te zorgen dat deze software of om het even welk ander materiaal compatibel is met uw eigen software.
  • na te gaan dat of, en in welke mate, de inhoud of informatie die via de Vandemoortele Lipids nv website kenbaar wordt gemaakt, accuraat, volledig of actueel is

De editoriale inhoud van om het even welke website waartoe U zich toegang verschaft via een hyperlink op de Vandemoortele Lipids nv website, valt onder de exclusieve verantwoordelijkheid van diegene die deze andere website ter beschikking stelt.

Vandemoortele Lipids nv zal, behoudens voor wat betreft de uitsluitingen hieronder, op geen enkele wijze verantwoordelijk zijn of aansprakelijkheid opnemen, hetzij wegens nalatigheid, schending van contractuele verplichtingen of om een andere reden, voor verlies of schade van welke aard ook in Uwen hoofde (inclusief, zonder beperking, direct verlies of schade, indirect verlies of gevolgschade, verlies van goodwill, verlies van gemiste kans, verlies van gegevens of verlies van winst) voortvloeiend uit : een computer virus of andere ‘bug' overgezonden door de Vandemoortele Lipids nv website; Uw gebruik of Uw onkunde omtrent het gebruik van de Vandemoortele Lipids nv website op om het even welk ogenblik of om het even welke stoornis bij het ter beschikking stellen van de Vandemoortele Lipids nv website; Uw gebruik of het zich verlaten op andere websites waar U zich toegang toe hebt verschaft via de op de Vandemoortele Lipids nv website ter beschikking gestelde hyperlinks; Om het even welke onjuiste informatie gepubliceerd op de Vandemoortele Lipids nv website; Uw gebrek aan het naleven van wetten of reglementeringen die op U van toepassing zijn of indien U zich verlaat op de Vandemoortele Lipids nv website.

Niets in deze wettelijke informatie zal kunnen worden aangewend om onze verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor kwaad opzet, dood of persoonlijke verwondingen voorvloeiend uit onze grove nalatigheid of opzettelijk wangedrag te beperken of uit te sluiten.

Prijzen, informatie omtrent de beschikbaarheid van producten, alsook elke productinformatie, indien zij al worden vermeld, kunnen zonder voorafgaandelijke verwittiging worden gewijzigd.

Geen enkele vennootschap binnen Vandemoortele en geen enkele van haar bestuurders, werknemers of vertegenwoordigers zullen aansprakelijk kunnen worden gesteld voor om het even welke schade voortvloeiend uit of in verband met het gebruik van de Vandemoortele Lipids nv website.

Dit is een allesomvattende beperking van aansprakelijkheid die van toepassing is op elke vorm van schade inclusief doch niet beperkt tot herstelschade, direct of indirecte of gevolgschade, verlies van gegevens, inkomsten of winst, verlies van of schade aan eigendommen en eisen van derden.

6. TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDE RECHTBANK

Bovenstaande voorwaarden en richtlijnen worden beheerst door het Belgische recht.

De Belgische rechtbanken hebben exclusieve bevoegdheid bij elke betwisting, controverse of eis voortvloeiend uit of met betrekking tot bovenstaande voorwaarden en richtlijnen zowel in verband met het bestaan, de geldigheid of afdwingbaarheid ervan voor zover niet minnelijk aan een dergelijke betwisting, controverse of eis een einde kan worden gemaakt.