Zoek

 

Wedstrijdreglement - Wedstrijd "Vandemoortele® Barbecook® Carlo barbecue 2020”

 

Gelieve dit Wedstrijdreglement en de Privacyverklaring zorgvuldig te lezen.

Het loutere deelnemen aan deze wedstrijd “VANDEMOORTELE® BARBECOOK® CARLO BARBECUE  2020” (hierna de “WEDSTRIJD”/“Wedstrijd”) houdt de aanvaarding van het huidig Wedstrijdreglement en van de Privacyverklaring in, zonder enig voorbehoud of beperking, evenals van elke beslissing die de Organisator  (zoals verder gedefinieerd) zou moeten treffen, en geen enkele betwisting hierover zal in aanmerking worden genomen. Elke klacht in verband met de huidige wedstrijd moet schriftelijk worden verzonden naar de vennootschapszetel van de Organisator, en dit uiterlijk binnen de zeven werkdagen na afloop van de wedstrijd. In geen enkel geval zullen klachten verbaal of telefonisch behandeld worden. Dit Wedstrijdreglement is onderworpen aan het Belgisch recht.

Dit Wedstrijdreglement van toepassing op de Wedstrijd die wordt georganiseerd door Vandemoortele Europe NV, gevestigd te 9000 Gent, Ottergemsesteenweg-Zuid 816, met ondernemingsnummer 0721.494.116 (RPR Gent, afdeling Gent), hierna te noemen: “Vandemoortele” of de “Organisator”/”ORGANISATOR”.

De Wedstrijd is met aankoopverplichting. De Wedstrijd loopt  voor de periode zoals aangeduid in de deelnemende winkel, uitsluitend op het grondgebied van België.

Artikel 1        Algemeen

 1. Elke in België woonachtige natuurlijke persoon die minstens 18 jaar is, is gerechtigd aan deze Wedstrijd deel te nemen.
 2. Indien je jonger bent dan 18 jaar, dien je toestemming te hebben van je wettelijke vertegenwoordiger om mee te kunnen doen aan de wedstrijd.
 3. Medewerkers en personeel van Vandemoortele en van deelnemende winkels die betrokken zijn bij deze Wedstrijd en door Vandemoortele ingeschakelde derde(n) (vb. reclame bureaus, promotieagentschappen, enz.)  zijn uitgesloten van deelname.
 4. Er wordt slechts één prijs per familie wonende op hetzelfde adres toegekend.
 5. Alle personen die in georganiseerd verband deelnemen, of in het kader van enige juridische of feitelijke vereniging, of op enige andere wijze samenwerken met het oog op verhoging van winstkansen of die door Vandemoortele van fraude verdacht worden zijn uitgesloten van deelname.
 6. Deelnemers moeten op elk moment in staat zijn om een bewijs van hun identiteit voor te leggen opdat Vandemoortele mogelijke misbruiken kan controleren en indien nodig kan sanctioneren.
 7. Dit Wedstrijdreglement bevat de modaliteiten en deelnemingsvoorwaarden van toepassing op de WEDSTRIJD. Deelname aan de WEDSTRIJD impliceert de onvoorwaardelijke aanvaarding van dit Wedstrijdreglement, alsook van de Privacyverklaring. Elke deelnemer wordt derhalve geacht de inhoud van dit Wedstrijdreglement en de Privacy verklaring te hebben gelezen, begrepen en zonder enige beperking te hebben aanvaard.

Artikel 2        Persoonsgegevens

Bij deelname aan Wedstrijd zal gevraagd worden om bepaalde persoonsgegevens (onder meer je voornaam, familienaam, adres, e-mailadres, telefoonnummer en andere deelnemingsvoorwaarden) mee te delen (via het deelnameformulier).

De persoonsgegevens die je ons verstrekt, worden verwerkt conform de Privacyverklaring, te vinden op www.vandemoortele.be en in bijlage bij het Wedstrijdreglement aan de balie van het deelnemende winkelpunt (Privacyverklaring - Wedstrijd “VANDEMOORTELE®  BARBECOOK® CARLO BARBECUE 2020”).

Artikel 3        Hoe en wanneer kan je deelnemen?

 1. Deze Wedstrijd loopt voor de periode en data die vermeld zijn op de urne die in het deelnemende winkelpunt staat.
 2. WEDSTRIJD MET VRAGEN:

  De Wedstrijd vindt plaats in de deelnemende winkelpunten van de ketens: AD Delhaizen,Proxy Delhaize en Carrefour Market

  Om geldig aan deze Wedstrijd deel te nemen moet de deelnemer:

  akkoord gaan met het Wedstrijdreglement en de Privacyverklaring,

  het deelnameformulier volledig hebben ingevuld,

  zijn/haar uitdrukkelijke toestemming geven voor de verwerking door de Organisator van zijn/haar persoonsgegevens in het kader van de Wedstrijd zoals beschreven in het Wedstrijdreglement en de Privacyverklaring;

  Op de wedstrijdvraag (“vraag 1”) alsook de schiftingsvraag (“vraag 2”) antwoorden op het deelnemingsformulier dat beschikbaar is in het deelnemend winkelpunt;

  Volledige naam en adres in een leesbaar geschrift invullen op het deelnemingsformulier;

  Het volledig ingevulde deelnemingsformulier deponeren in de wedstrijdurne  in het deelnemend winkelpunt;

  Ten minste, 1 x Vandemoortele® Mayonaise 400 ml naar keuze (uit smaken aanwezig in de winkel), aankopen; en

  Het aankoopbewijs (kassaticket) bijhouden.

  Enkel deelnemingsformulieren die leesbaar, correct en volledig ingevuld zijn, zullen in aanmerking worden genomen bij het bepalen van de winnaar van de Wedstrijd.

 3. Iedere persoon kan slechts één keer geldig deelnemen aan de Wedstrijd, namelijk met unieke persoonsgegevens. Bijkomende deelnames zullen niet opgenomen worden in de lijst met geldige deelnames. Eenzelfde deelnemer mag ook niet met meerdere/verschillende postadressen en/of met meerdere andere unieke persoonsgegevens deelnemen.

  Vandemoortele behoudt zich het recht voor om, voor enig welke reden dan ook, deelnames die zij frauduleus acht te verwerpen of te beperken tot één enkele geldige deelname, zonder zich hiervoor te moeten rechtvaardigen en zonder mogelijkheid tot beroep voor de uitgesloten deelnemer.

Artikel 4        Aanwijzing van de winnaar

 1. WEDSTRIJD MET VRAGEN

  De winnaar is diegene die de wedstrijdvraag (“vraag 1”) correct beantwoord heeft op het deelnemingsformulier en de schiftingsvraag (“vraag 2”) correct beantwoord heeft of het dichtst benaderd heeft. Ondanks het selectief karakter van de wedstrijdvraag en de schiftingsvraag kan het zijn dat er toch ex aequo winnaars zijn. In dit geval zullen de uiteindelijke winnaars door lottrekking worden bepaald. De beslissing is onherroepelijk en definitief.

 2. Met de winnaar van de Wedstrijd zal zo spoedig mogelijk contact worden opgenomen voor de uitreiking van de prijs door het deelnemend winkelpunt.
 3. Als de meegedeelde persoonsgegevens van een winnaar niet correct blijken te zijn en als een winnaar niet reageert op de contactopname vanuit het deelnemend winkelpunt, ondanks het feit dat het deelnemend winkelpunt het mogelijke heeft gedaan om een winnaar te bereiken, dan kan Vandemoortele daarvoor niet aansprakelijk worden gesteld.
 4. Indien een prijs, buiten de schuld van het deelnemend winkelpunt, niet binnen 3 maanden na het einde van de Wedstrijd is opgevraagd door een winnaar, verliest deze winnaar zijn/haar rechten op de prijs en blijft de prijs eigendom van Vandemoortele.
 5. Over dit Wedstrijdreglement en de uitslag van de Wedstrijd kan niet worden gecorrespondeerd.

Artikel 5        Prijzen

 1. De te winnen prijs is de volgende: 1 Barbecook® Ural vuurschaal ter  waarde van 99€ per deelnemend winkelpunt.
 2. Alle prijzen zijn persoonsgebonden en dus niet overdraagbaar en zijn niet vervangbaar, omruilbaar of inwisselbaar voor geld.
 3. Bij weigering of andere reden van niet-uitreiking van een prijs, vervalt deze aan Vandemoortele.

Artikel 6        Aansprakelijkheid en vrijwaring

 1. Als deelnemer erken en aanvaard je dat deelname aan de Wedstrijd geheel voor eigen risico is. Geen enkele schadevergoeding zal van Vandemoortele of van het deelnemend winkelpunt kunnen bekomen worden.
 2. In geen geval kan Vandemoortele verantwoordelijk worden gehouden voor ongevallen, kosten, directe of indirecte schade die kan voortkomen uit de deelname van huidige Wedstrijd en/of de prijzenattributie.
 3. Vandemoortele is niet aansprakelijk voor enige schade, direct en/of indirect, die op enige andere wijze verband houdt met deze Wedstrijd, waaronder mede begrepen - doch niet beperkt tot - :
 • de door haar, uitgekeerde prijzen;
 • het wijzigen, onderbreken of beëindigen van de wedstrijd en/of het wijzigen van de prijzen;
 • het onrechtmatig gebruik van de systemen van Vandemoortele door een derde.

Artikel 7        Auteursrechten en medewerking

Indien je de winnaar van een prijs in het kader van deze Wedstrijd bent, geef je Vandemoortele hierbij uitdrukkelijk toestemming om jouw naam en/of beeldmateriaal waarop je bent afgebeeld (van bijvoorbeeld de prijsuitreiking) te gebruiken voor welke uitingen dan ook die verband houden met deze Wedstrijd, zonder enig recht op compensatie.

Artikel 8        Rechten Vandemoortele

 1. Vandemoortele behoudt zich het recht voor te allen tijde jouw deelname aan de Wedstrijd te beëindigen indien je op enige wijze in strijd handelt met deze voorwaarden of enige wettelijke toepasselijke bepaling, zonder dit vooraf aan je te melden, zonder opgave van reden, naar eigen inzicht en zonder dat Vandemoortele hiervoor aansprakelijk kan worden gehouden.
 2. Vandemoortele behoudt zicht tevens het recht voor om de Wedstrijd, naar eigen goeddunken en zonder voorafgaande kennisgeving, te beëindigen, te onderbreken of te wijzigen en/of de prijzen van de wedstrijd te wijzigen indien de omstandigheden dit vereisen, zonder dat Vandemoortele hiervoor aansprakelijk zal zijn.
 3. Het is niet mogelijk voor Vandemoortele om vooraf alle deelnemingsformulieren te screenen. Indien een derde zicht beroept op de onrechtmatigheid van jouw deelname, behoudt Vandemoortele zich het recht voor om jouw naam en adres, indien zij deze ter beschikking heeft, aan deze derde door te geven.

Artikel 9        Contact

Als je vragen of opmerkingen hebt over deze Wedstrijd, neem dan contact op met ons via het contactformulier op de website www.vandemoortele.be of per brief op het volgende adres:

Vandemoortele Europe NV

WEDSTRIJD “VANDEMOORTELE®  BARBECOOK® URAL VUURSCHAAL 2020”

Belux Sales & Marketing departement

Ottergemsesteenweg-Zuid 816

B – 9000 Gent

Artikel 10      Diversen

 1. Dit Wedstrijdreglement te allen tijde door ons aangepast worden. Wij adviseren daarom het Wedstrijdreglement regelmatig te raadplegen.
 2. Op deze wedstrijd zijn het Wedstrijdreglement en de Privacyverklaring van toepassing.
 3. Deelname aan deze wedstrijd impliceert de aanvaarding van alle bepalingen van dit Wedstrijdreglement, hierbij inbegrepen eventuele latere wijzigingen die noodzakelijk zijn, bijvoorbeeld in geval van overmacht. Op dit Wedstrijdreglement is het Belgisch recht van toepassing. Alle eventuele geschillen die hieruit voortvloeien of anderszins verband houden met de Wedstrijd of de website vallen onder de exclusieve bevoegdheid van de bevoegde hoven en rechtbanken van Gent.
 4. Dit Wedstrijdreglement is beschikbaar en consulteerbaar aan de balie van het deelnemende winkelpunt of op de website: www.vandemoortele.be. Het wedstrijdreglement kan ook per brief (post) aangevraagd worden op het adres vermeld in artikel 9 of via het contactformulier op de website www.vandemoortele.be.

Opgemaakt te Gent, op 27/07/2020

Privacyverklaring - Wedstrijd "Vandemoortele® Barbecook® Carlo barbecue 2020”

 

De wedstrijd “VANDEMOORTELE® ® BARBECOOK®CARLO BARBECUE 2020” (verder genoemd de “WEDSTRIJD” of “Wedstrijd”) wordt georganiseerd door VANDEMOORTELE EUROPE NV met zetel te Ottergemsesteenweg-Zuid 816, 9000 Gent, België, met ondernemingsnummer 0414.062.415 (RPR Gent, afdeling Gent) (verder genoemd de “ORGANISATOR”).

Alle persoonsgegevens die de ORGANISATOR verkrijgt in het kader van de WEDSTRIJD zullen worden verwerkt door de ORGANISATOR met inachtneming van de in België geldende wetgeving (in het bijzonder de Verordening (EU) 2016/679 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens (“AVG”)).

Alle persoonsgegevens worden verwerkt overeenkomstig de Vandemoortele Group privacy & personal data protection policy (beschikbaar op https://vandemoortele.com/vandemoortele-group-privacy-personal-data-protection-policy (ENG)) en deze Privacyverklaring.

De persoonsgegevens worden verwerkt om de deelnemers efficiënt te kunnen informeren over het verloop van de WEDSTRIJD. Elke deelnemer heeft, in overeenstemming met en onder de voorwaarden bepaald in de toepasselijke wetgeving, in het bijzonder volgende rechten: het recht op informatie, het recht op inzage, het recht op rectificatie, het recht om zich te verzetten, het recht op wissing, het recht op beperking van de verwerking, het recht om zijn/haar toestemming in te trekken en het recht op gegevensoverdraagbaarheid.

1        WEDSTRIJD

De ORGANISATOR biedt natuurlijke personen de gelegenheid om via een deelnemingsformulier deel te nemen aan de WEDSTRIJD “VANDEMOORTELE® BARBECOOK® CARLO BARBECUE 2020”.

Om geldig deel te nemen moet de deelnemer op het deelnemingsformulier de gevraagde gegevens invullen en deponeren in de urne in het winkelpunt.

Wanneer een natuurlijke persoon zijn/haar gegevens invult op het deelnemingsformulier, verzamelt en verwerkt de ORGANISATOR de persoonsgegevens van de deelnemers alleen voor de uitvoering van de WEDSTRIJD.

De ORGANISATOR stelt alles in het werk om de privacy van de deelnemer te beschermen en ervoor te zorgen dat de deelnemer zijn/haar persoonsgegevens kunt toevertrouwen aan de ORGANISATOR.

Deze Privacyverklaring is bedoeld om deelnemers aan de WEDSTRIJD te informeren over de verwerking van hun persoonsgegevens.

Via het deelnemingsformulier zal u gevraagd worden om uw toestemming te geven zodat ORGANISATOR uw persoonsgegevens kan verwerken in het kader van de WEDSTRIJD zoals beschreven in het Wedstrijdreglement en deze Privacyverklaring. Het is daarom belangrijk dat u de tijd neemt om deze Privacyverklaring zorgvuldig te lezen. U heeft het recht om uw toestemming te allen tijde in te trekken. Mocht u nog vragen hebben over deze Privacyverklaring, dan kunt u contact met ons opnemen via het contactformulier op de website www.vandemoortele.be of ons een brief sturen naar het adres vermeld in artikel 9:

 

2        Persoonsgegevens van de deelnemer aan de WEDSTRIJD

De ORGANISATOR verzamelt en verwerkt de persoonsgegevens die de deelnemer verstrekt op het deelnameformulier. De persoonsgegevens die de ORGANISATOR verzamelt en verwerkt omvatten onder meer voornaam, familienaam, adres, e-mailadres, telefoonnummer en andere deelnemingsvoorwaarden. De ORGANISATOR verzamelt of verwerkt geen gevoelige gegevens over de deelnemers (zoals gegevens waaruit zijn/haar ras of etnische afkomst, politieke meningen, religieuze of filosofische overtuigingen, gegevens over het lidmaatschap van een vakbond, gegevens over gezondheid of seksuele geaardheid blijken). Deelnemers worden daarom gevraagd om dergelijke gegevens niet in het deelnemingsformulier voor de ORGANISATOR te vermelden. Als er toch GEVOELIGE GEGEVENS aan de ORGANISATOR worden verstrekt, stemt de deelnemer er uitdrukkelijk mee in dat de ORGANISATOR deze gegevens verwerkt in overeenstemming met de voorwaarden van deze Privacyverklaring.

3        Verwerking van de persoonsgegevens van de deelnemer

De persoonsgegevens die deelnemers aan de WEDSTRIJD aan de ORGANISATOR verstrekken, worden enkel door de ORGANISATOR gebruikt om een verantwoord, rechtmatig en efficiënt verloop van de WEDSTRIJD te kunnen garanderen. De ORGANISATOR verwerkt de persoonsgegevens uitsluitend voor de WEDSTRIJD.

De deelnemer wordt ervan in kennis gesteld dat de “verantwoordelijke voor de verwerking”, zoals omschreven in de AVG, de persoonsgegevens zal doorgeven aan de aangestelde “verwerker” die in naam en voor rekening van de “verantwoordelijke voor de verwerking” verwerkingen uitvoert in het kader van de WEDSTRIJD.

Deelnemers stemmen ermee in dat de persoonsgegevens die ze hebben verstrekt, worden overgedragen door de “verantwoordelijke voor de verwerking” aan de “verwerker” voor de verwerking van de persoonsgegevens in het kader van de WEDSTRIJD.

4        Toestemming

Door deze Privacyverklaring te aanvaarden, geven de deelnemers hun uitdrukkelijke toestemming dat ORGANISATOR de persoonsgegevens die ze hebben verstrekt verwerkt in overeenstemming met de voorwaarden van deze Privacyverklaring en voor het rechtmatig doel van de WEDSTRIJD.

De deelnemers hebben het recht om op elk moment hun toestemming in te trekken. Ze kunnen dit doen door contact op de nemen via het contactformulier op de website www.vandemoortele.be, met de vraag om hun gegevens te wissen.

Door het aankruisen van volgende lege “tick boxen” op het deelnameformulier:

“П Door deelname aan de WEDSTRIJD ga ik akkoord met het Wedstrijdreglement en de Privacyverklaring”

“П Door deelname aan de WEDSTRIJD geef ik mijn uitdrukkelijke toestemming aan de ORGANISATOR voor de verwerking van mijn persoonsgegevens zoals beschreven in het Wedstrijdreglement en de Privacyverklaring”;

gaat de deelnemer ermee akkoord dat zijn/haar persoonsgegevens verwerkt worden door de ORGANISATOR in het kader van de Wedstrijd.

Door het aankruisen van volgende lege “tick box” op het deelnameformulier:

“П ik wens informatie te ontvangen per e-mail omtrent acties, producten en aanbiedingen van Vandemoortele Lipids NV”

gaat de deelnemer ermee akkoord dat zijn/haar persoonsgegevens verwerkt worden door de ORGANISATOR om verder op de hoogte gehouden te worden van acties, producten en aanbiedingen van ORGANISATOR.

5        Verwerking van de persoonsgegevens van de deelnemer

Tenzij anders uitdrukkelijk overeengekomen, hebben enkel de ORGANISATOR en betrokken werknemers van de ORGANISATOR toegang tot de persoonsgegevens van de deelnemer.

Als de deelnemer het deelnemingsformulier invult, worden zijn/haar persoonsgegevens opgenomen in een gegevensbestand dat toegankelijk is voor van ORGANISATOR (d.w.z. binnen de Europese Economische Ruimte).

ORGANISATOR zorgt voor passende veiligheidsmaatregelen bij de overdracht en de verwerking van persoonsgegevens van deelnemer aan de “verwerker” om ongeoorloofde publicatie van of toegang tot de overgedragen persoonsgegevens te voorkomen.

ORGANISATOR mag bepaalde gegevens van de deelnemers doorgeven aan derden voor de in deze Privacyverklaring beschreven doeleinden. Deze partijen werden door de ORGANISATOR als “verwerker” aangeduid en leveren er diensten aan (bijv. reclame-agentschap ). In dit beperkte geval krijgt de geselecteerde “verwerker” toegang tot de persoonsgegevens van de deelnemers. Voordat informatie wordt verstrekt aan de “verwerkers”, zorgt ORGANISATOR ervoor dat alle “verwerkers” gebonden zijn aan strikte veiligheidsnormen en vertrouwelijkheidsverplichtingen om ongeoorloofde publicatie van of toegang tot de overgedragen gegevens te voorkomen.

6        Opslag van de persoonsgegevens van de deelnemers

ORGANISATOR slaat de persoonsgegevens van de deelnemer op die in het kader van de WEDSTRIJD worden verkregen.

Na afloop van de WEDSTRIJD - en onverminderd de toepasselijke wetgeving - bewaart ORGANISATOR de persoonsgegevens van de deelnemer voor een maximale periode zoals voorzien in de toepasselijke wetgeving. Na het verstrijken van de wettelijke bewaarperiode worden de gegevens van de deelnemer volledig verwijderd uit het systeem van ORGANISATOR.

7        Rechten van de deelnemer

De deelnemer heeft het recht op inzage en correctie van de persoonsgegevens die ORGANISATOR kan verwerken, door contact op te nemen via het contactformulier op de website www.vandemoortele.be of per brief naar het onder punt 1 hierboven vermelde adres. Als de deelnemer niet langer geïnteresseerd is om deel te nemen aan de WEDSTRIJD van de ORGANISATOR, heeft hij/zij te allen tijde het recht om zijn/haar toestemming voor de verwerking in te trekken en zijn/haar persoonsgegevens te laten verwijderen. Hierdoor worden alle persoonsgegevens van de deelnemer permanent verwijderd uit alle bestanden die ORGANISATOR gebruikt om zijn/haar persoonsgegevens op te slaan.

De deelnemer heeft het recht om van de ORGANISATOR de beperking van de verwerking te verkrijgen wanneer (i) hij/zij de juistheid van de persoonsgegevens betwist, (ii) de verwerking onwettig blijkt, maar de deelnemer niet wil dat de persoonsgegevens volledig worden verwijderd of (iii) ORGANISATOR de persoonsgegevens niet langer nodig heeft, maar ze relevant zijn voor de deelnemer in het kader van een rechtsvordering (iv) de deelnemer bezwaar heeft gemaakt tegen de verwerking, in afwachting van de verantwoording van ORGANISATOR.

De deelnemer heeft het recht op gegevensoverdraagbaarheid overeenkomstig artikel 20 van de AVG.

Als de deelnemer een vraag wenst te stellen over de manier waarop zijn/haar persoonsgegevens door ORGANISATOR worden verwerkt, of indien hij/zij een klachtenprocedure wenst op te starten, kan hij/zij dat doen door contact op te nemen via het contactformulier op de website www.vandemoortele.be of per brief naar het onder punt 1 hierboven vermelde adres. Ook kan hij/zij een klacht indienen over de verwerking van zijn/haar persoonsgegevens bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit voor gegevensbescherming.

De bovenvermelde rechten van de deelnemer zijn enkel van toepassing in de mate en onder de voorwaarden bepaald in de toepasselijke wetgeving.

8        Veiligheidsmaatregelen

ORGANISATOR gebruikt verschillende passende beveiligingstechnologieën en -procedures om de vertrouwelijkheid van de persoonsgegevens van de deelnemer te waarborgen en ze te beschermen tegen ongeoorloofde toegang, onjuist gebruik, wijzigingen, onwettige of onbedoelde vernietiging en verlies. Alleen het WEDSTRIJD – team van de ORGANISATOR (“verantwoordelijke voor de verwerking” en de “verwerker(s)”) krijgen toegang tot de persoonsgegevens van de deelnemer. Deze personen zijn verplicht om de privacy en vertrouwelijkheid van de gegevens te respecteren.

9        Contact

Mocht u nog vragen hebben over de verwerking van de gegevens die u hebt ingediend, neem dan contact met ons op per brief naar VANDEMOORTELE EUROPE NV, t.a.v. “WEDSTRIJD VANDEMOORTELE® BARBECOOK® CARLO BARBECUE 2020” , Belux Sales & Marketing Departement, Ottergemsesteenweg-Zuid 816, 9000 Gent, België of via het contactformulier op de website www.vandemoortele.be .

Elke deelnemer kan de rechten, zoals vermeld onder punt 7, uitoefenen door de verzending van zijn/haar verzoek met een kopie van de identiteitskaart per brief naar het onder punt 1 hierboven vermelde adres van de ORGANISATOR. Elke deelnemer kan zich via dezelfde kanalen ook verzetten tegen het gebruik van zijn of haar persoonsgegevens voor marketingdoeleinden en/of de doorgave ervan aan derden.

10        Toepasselijk recht en rechterlijke bevoegdheid

De Privacyverklaring van ORGANISATOR in het kader van de WEDSTRIJD is onderworpen aan het Belgische recht. De bevoegde hoven en rechtbanken van Gent hebben de exclusieve bevoegdheid om kennis te nemen van alle geschillen die eventueel voortvloeien uit deze Privacyverklaring van ORGANISATOR en die niet in der minne kunnen worden geregeld.

Opgemaakt te Gent, op 27/07/2020