Zoek

Beste (potentiële) consument,

Uw privacy is belangrijk voor ons.

Alle persoonsgegevens die wij van u verkrijgen in het kader van onze interactie met u als (potentiële) consument van onze producten en diensten, worden verwerkt met volledige inachtneming van de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming, in het bijzonder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (EU) 2016/679 van 27 april 2016 (“General Data Protection Regulation”, hierna “GDPR”).

Deze Privacyverklaring is van toepassing in aanvulling op de algemene “Vandemoortele Group privacy & personal data protection policy”. Voor meer informatie over hoe de Vandemoortele Groep persoonsgegevens verwerkt, zie www.vandemoortele.com/vandemoortele-group-privacy-personal-data-protection-policy.

Wat het gebruik van cookies betreft, verwijzen wij ook naar onze cookieverklaring, beschikbaar op https://vandemoortele.be/nl/cookies.

In deze Privacyverklaring wordt uitgelegd waarom en hoe wij uw persoonsgegevens verzamelen, hoe wij deze verwerken en beschermen en voor hoelang wij deze bewaren.

In overeenstemming met de GDPR beschikt u als betrokkene ook over bepaalde rechten.

 

1. Identiteit  van de verwerkingsverantwoordelijke

De verwerkingsverantwoordelijke voor uw persoonsgegevens is de volgende juridische entiteit:

Vandemoortele Europe NV

Maatschappelijke zetel: Ottergemsesteenweg-Zuid 816, 9000 Gent

Ondernemingsnummer: 0721.494.116 (RPR Gent, Afdeling Gent)

2. Doeleinden

Wij verzamelen en verwerken uw persoonsgegevens voor specifieke doeleinden in verband met onze bedrijfsactiviteiten zoals:

 • beheer van de (voormalige, huidige of potentiële) B2C consumenten-relatie;
 • versturen van nieuwsbrieven, brochures, gerichte reclame en andere commerciële en promotionele communicatie (direct marketing);
 • in het kader van wedstrijden, acties en enquêtes;
 • klachtenbeheer;
 • verwerken en beantwoorden van consumentenvragen (consumentenservice);
 • beheer van onze website;
 • om de interesses, wensen, wijzigende noden van (potentiële) consumenten te begrijpen en onderzoeken, om onze kennis van (potentiële) consumenten te verbeteren (“consumer insights”).

3. Wettelijke basis (rechtsgrond) voor verwerking

Wij verzamelen en verwerken uw persoonsgegevens in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming:

 • wanneer het noodzakelijk is voor de behartiging van onze gerechtvaardigde belangen, op voorwaarde dat uw belangen niet zwaarder wegen dan onze belangen; of
 • wanneer er een wettelijke verplichting (bijv. fiscale of boekhoudkundige regelgeving) is; of
 • nadat wij uw expliciete toestemming hiertoe hebben ontvangen; of
 • ingeval er een andere rechtsgrond is op grond waarvan wij uw persoonsgegevens op rechtmatige wijze kunnen of dienen te verwerken.

 

Wanneer u een deelnameformulier of een contactformulier invult (bijvoorbeeld via onze website), zullen wij uw expliciete toestemming vragen voor het verwerken van uw persoonsgegevens voor het versturen van direct marketing-communicaties. Door het aankruisen van het lege selectievakje (“tick box”) onderaan het (online) formulier (“opt-in”) gaat u akkoord dat wij uw persoonsgegevens verwerken voor direct marketing:

□ JA, ik wens informatie te ontvangen over de activiteiten, producten, recepten, promoties, wedstrijden en andere nuttige informatie van Vandemoortele Europe NV  in de vorm van elektronische nieuwsbrieven, brochures, magazines en ander marketing- en/of promotiemateriaal (+ hyperlink naar deze Privacyverklaring).

U heeft het recht om uw toestemming te allen tijde in te trekken (“opt-out”) (zie ook punt 9. hieronder).

4. Categorieën van persoonsgegevens

Voor de doeleinden zoals hierboven vermeld, verzamelen en verwerken wij de volgende persoonsgegevens:

 • identificatiegegevens (zoals naam, voornaam, geslacht);
 • contactgegevens (zoals e-mailadres, adres, telefoonnummer, Gsm-nummer, andere elektronische contactgegevens);
 • persoonlijke kenmerken (zoals geboortedatum, taal, voorkeuren, interesses, burgerlijke staat, informatie over huishouden en levensstijl);
 • gegevens via cookies en andere (tracerings-)technologieën: login, gebruikersnaam, IP-adres, apparaat-ID, GPS locatie, computer- en connectiegegevens (zoals browsertype, browserversie), tijdzone-instellingen, besturingssysteem, voorkeursinstellingen;
 • gegevens gelinkt aan uw activiteit met betrekking tot nieuwsbrieven en andere direct marketing zoals: openingsresultaten (“opening rate”), doorklikresultaten op hyperlinks en bijlagen, deelnameresultaten (“conversion rate”) met betrekking tot acties zoals effectief gebruik van coupons en deelname aan wedstrijden, niet-afgeleverde (“bounced”) e-mails;
 • consumentenfeedback / door de consument gegenereerde inhoud: feedback die u ons als consument bezorgt omtrent onze producten en diensten, eetgewoontes, recepten, door u gegenereerde inhoud (bijv. foto’s, video’s, getuigenissen, persoonlijke verhalen) die u deelt met ons.

 

Wij verzamelen geen gevoelige persoonsgegevens (i.e. persoonsgegevens waaruit ras of etnische afkomst, politieke opvattingen, religieuze of levensbeschouwelijke overtuigingen, of het lidmaatschap van een vakbond blijken, genetische gegevens, biometrische gegevens of gegevens over gezondheid of seksueel gedrag of seksuele gerichtheid). U wordt daarom gevraagd om dergelijke persoonsgegevens niet aan ons te bezorgen. Als er toch gevoelige persoonsgegevens worden verstrekt, stemt u er uitdrukkelijk mee in dat deze persoonsgegevens door ons worden verwerkt in overeenstemming met de voorwaarden van deze Privacyverklaring.

5. Bron van de persoonsgegevens

Wij verzamelen en verwerken persoonsgegevens:

 • die u rechtstreeks aan ons verstrekt, dan wel die wij verzamelen in het kader van uw interactie met ons, via één of meer van de volgende kanalen:
  • via online promotie en mediacampagnes, ;
  • via cookies en andere (tracerings-)technologieën – voor meer informatie, zie onze cookieverklaring;
  • via nieuwsbrieven en andere direct marketing
  • in het kader van uw rechtstreekse interactie met onze onderneming per telefoon, sms of e-mail;
  • via deelname aan onze wedstrijden, acties (kortingsbonnen, e-coupons, terugbetaalacties, spaaracties, loyauteitscampagnes),  enquêtes;
  • door het invullen een contactformulier;
  • bij het indienen en behandelen van een klacht;
 • die wij verzamelen via andere vrij toegankelijke bronnen, zoals publiek toegankelijke bronnen en/of derde partijen.

6. Ontvangers van de persoonsgegevens

Voor de hierboven vermelde doeleinden kunnen uw persoonsgegevens meegedeeld worden aan en eventueel verwerkt worden door derde partijen zoals:

 • cloud-gebaseerde "software as a service" dienstverleners (SaaS applicaties);
 • IT-dienstverleners ;
 • marketingbureaus, media-agentschappen, reclame-agentschappen, communicatie-agentschappen;
 • hosting providers;
 • andere dienstverleners;
 • publieke autoriteiten.

De werknemers, agenten, dienstverleners, managers en/of vertegenwoordigers van de bovenvermelde derde partijen (sub-)verwerkers moeten de vertrouwelijke aard van deze persoonsgegevens respecteren en mogen deze persoonsgegevens enkel verwerken in lijn met onze instructies.

Wij kunnen uw persoonsgegevens ook delen met andere ondernemingen van de Vandemoortele Groep voor intra-groepsdiensten, voor legitieme bedrijfsdoeleinden (zoals bijv. klachtenbehandeling).

7. Doorgifte van de persoonsgegevens

Uw persoonsgegevens worden niet zonder passende waarborgen doorgegeven aan landen buiten de EER.

8. Bewaartermijn

Wij zullen uw persoonsgegevens bewaren gedurende de periode die redelijkerwijs noodzakelijk is voor het doel waarvoor uw persoonsgegevens worden verwerkt, om alle toepasselijke wetgeving te respecteren en de toepasselijke verjaringstermijnen te waarborgen: tot 10 jaar na het laatste contact met onze onderneming, vermeerderd met een verificatieperiode van 6 maanden, tenzij deze langer moeten worden bewaard op basis van een wettelijke verplichting of een gerechtvaardigd belang van onze onderneming.

9. Rechten

U heeft het recht om de onderneming op ieder moment te contacteren :

 • met het verzoek tot inzage van uw persoonsgegevens;
 • met het verzoek tot rectificatie van onjuiste persoonsgegevens;
 • met het verzoek tot wissing van uw persoonsgegevens;
 • met het verzoek tot beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • indien u uitdrukkelijke toestemming heeft gegeven voor het verwerken van uw persoonsgegevens, om uw toestemming in te trekken (in het bijzonder voor het gebruik van uw persoonsgegevens voor het versturen van direct marketing);
 • met het verzoek, indien de verwerking via geautomatiseerde procedés wordt verricht, om uw persoonsgegevens te ontvangen en/of om deze door te laten zenden aan een andere verwerkingsverantwoordelijke (“recht op overdraagbaarheid van gegevens”);

Het is mogelijk dat de hierboven vermelde rechten slechts toepasselijk zijn in bepaalde omstandigheden, en zij kunnen onderhevig zijn aan bepaalde voorwaarden, uitzonderingen of afwijkingen zoals voorzien in de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming.

Voor de uitoefening van uw rechten, alsook voor alle bijkomende informatie in verband met deze Privacyverklaring, kunt u ons contacteren (zie “13. Contacteer ons”).

10. Geautomatiseerde individuele besluitvorming (waaronder profilering)

Geautomatiseerde besluitvorming wordt gedefinieerd als uitsluitend op geautomatiseerde gegevensverwerking gebaseerde besluiten waaraan voor de betrokkenen rechtsgevolgen zijn verbonden of die de betrokkenen anderszins in aanmerkelijke mate treffen.

De onderneming stelt als beginsel voorop om geen gebruik te maken van geautomatiseerde besluitvorming zoals hierboven omschreven.

11. Veiligheid - Vertrouwelijkheid

Wij gebruiken verschillende passende beveiligingstechnologieën en -procedures om de vertrouwelijkheid van uw persoonsgegevens te waarborgen en ze te beschermen tegen ongeoorloofde verstrekking, ongeoorloofde toegang, ongeoorloofd gebruik, wijziging, vernietiging en verlies, per ongeluk dan wel onrechtmatig. Alleen onze personeelsleden en de derde-partij verwerkers die betrokken zijn bij de doeleinden waarvoor uw persoonsgegevens worden verzameld hebben toegang tot deze persoonsgegevens voor de uitvoering van hun taken. Deze personeelsleden en derde-partij verwerkers zijn contractueel verplicht om de privacy en vertrouwelijkheid van uw persoonsgegevens te respecteren.

12. Klachten

Indien u van mening bent dat wij niet in overeenstemming met de wetgeving inzake gegevensbescherming hebben gehandeld, kunt u een klachtenprocedure bij ons opstarten (zie “13. Contacteer ons”).

U kan ook een klacht indienen bij de toezichthoudende autoriteit. Voor België:

Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA)
Drukpersstraat 35
B- 1000 Brussel
e-mail: contact@apd-gba.be
(www.dataprotectionauthority.be)

13. Contacteer ons

Indien u vragen, bezorgdheden of klachten heeft over de wijze waarop wij uw persoonsgegevens verwerken, of indien u uw individuele rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens wenst uit te oefenen, kunt u ons contacteren, per e-mail of per gewone post, met bijgevoegd een kopie van uw identiteitskaart (om ons toe te laten uw identiteit te verifiëren):

 • per  e-mail:  aan het volgende e-mailadres: privacy@vandemoortele.com;
 • per post: via een ondertekende en gedagtekende brief aan het volgende postadres: Vandemoortele Europe NV; ter attentie van Privacy – B2C consumenten, Commercial Belux, t.a.v. Pieter Naessens; Ottergemsesteenweg-Zuid 816, 9000 Gent

14. Wijzigingen

We behouden het recht voor om deze Privacyverklaring van tijd tot tijd te wijzigen, binnen de beperkingen opgelegd door de toepasselijke reglementering inzake privacy en gegevensbescherming.

15. Toepasselijk recht en rechterlijke bevoegdheid

De Privacyverklaring is onderworpen aan het Belgische recht. De bevoegde rechtbanken van RPR Gent hebben de exclusieve bevoegdheid om kennis te nemen van alle geschillen die eventueel voortvloeien uit deze Privacyverklaring en die niet in der minne kunnen worden geregeld.

 

Opgemaakt te Gent, 

op 1 juli 2020